3
1

आमचे ध्येय: "एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करणे."

StarStar 1Star 2
मुखपृष्ठसदस्य व्हाकामगार करारआमच्या विषयीसंघर्ष ब्लॉगसर्व परिपत्रकेशिस्त व अपील कार्यपद्धतीसंघर्षची वाटचालआपली प्रतिक्रिया कळवासर्व आगाराचे फोन नंबरPrivacy Policy
!!!!संघर्ष - एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे !!!....संघटना विरहित कामगार चळवळ.....जय संघर्ष
Coollogo com-199064891 5

जाचक परिपत्रक परिणाम

तब्बल ७लाख३हजार५०० रु. दंड

माहूर(नांदेड) आगारातील वाहकाला अपहार प्रकरणी तडजोड करून प्रकरण निकाली लावण्यासाठी विभागीय कार्यालय नांदेड यांचेकडून दंड म्हणून तब्बल ७०३५०० रु./- रक्कम भारण्यासंबंधी आरोपपत्र देण्यात आले...

जाचक परिपत्रक क्र. २४/२०१६ नुसार..

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Snack's 1967