80s toys - Atari. I still have
1
1

आमचे ध्येय: "एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करणे."

StarStar 1Star 2
मुखपृष्ठसदस्य व्हाकामगार करारआमच्या विषयीसंघर्ष ब्लॉगसर्व परिपत्रकेशिस्त व अपील कार्यपद्धतीसंघर्षची वाटचालआपली प्रतिक्रिया कळवासर्व आगाराचे फोन नंबरPrivacy Policy
!!!!संघर्ष - एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे !!!....संघटना विरहित कामगार चळवळ.....जय संघर्ष
Coollogo com-199064891 1
Arrow 40 1 87 8कामगार करार- २०१२-२०१६  पान क्र १-१२
Arrow 40 1 87 9कामगार करार -२०१२-२०१६ पान क्र १३-२०
Arrow 40 1 87 10 कामगार करार २०१२-२०१६ पान क्र २१-२८
Arrow 40 1 87 11 कामगार करार २०१२-२०१६ पान क्र २९-३४